Tạo Website bán hàng

Thiết lập thuế WooCommerce (Tax)

1 comment
Thiết lập thuế WooCommerce

Thiết lập thuế WooCommerce, phương thức tính thuế theo thuế giá trị gia tăng VAT, mức thuế chuẩn và thiết lập thuế cho nhiều quốc gia.

Thiết lập sản phẩm WooCommerce

5 comments
Thiết lập sản phẩm WooCommerce

Thiết lập sản phẩm WooCommerce bao gồm thiết lập gian hàng, chế độ hiển thị, dữ liệu cân nặng và kích thước, tùy chỉnh chất lượng ảnh cho WooCommerce.