Block Facebook Chat "Seen" and "is typing" status

Block “Seen” và “is typing” của Facebook Chat

{ 0 comments }

Block "Seen" và "is typing" của Facebook Chat: Tắt chức năng đã xem và đang gõ của Facebook chat trên trình duyệt Google Chrome và Firefox