Lấy Facebook ID Pages và Profiles

Facebook ID: Lấy ID Fanpage và ID Profile

{ 0 comments }

Lấy Facebook ID của Fanpage và ID của Profiles phục vụ cho mục đích quảng cáo, lọc thông tin người dùng.