Office

Google Slides: Sử dụng tính năng Q&A để thuyết trình chuyên nghiệp

Google Slides: Sử dụng Google Slide Q&A để thuyết trình chuyên nghiệp và giao tiếp hiệu quả hơn với thành viên khi thuyết trình.