Accretion

ACCRETION / GIÁ TRỊ TĂNG THÊM

ĐỊNH NGHĨA

1. Tài sản gia tăng thông qua việc bổ sung hoặc mở rộng thêm

2. Đối với trái phiếu chiết khấu, giá trị tăng thêm thể hiện phần giá trị tích lũy của trái phiếu cho đến thời điểm đáo hạn

GIẢI THÍCH

1. Giá trị tăng thêm có thể diễn ra thông qua sự phát triển nội bộ của công ty hoặc bằng cách sáp nhập và mua lại.

2. Trái phiếu chiết khấu được phát hành với giá thấp hơn mệnh giá của nó và thanh toán bằng mệnh giá khi đáo hạn. Trong khoảng thời gian giữa thời điểm phát hành và thời điểm đáo hạn của trái phiếu, không có giá trị tăng thêm nào thực sự được tích lũy, tuy nhiên phần giá trị gia tăng của trái phiếu được thể hiện thông qua toàn bộ khoản lãi vốn.

Cơ hội giao dịch và Bài  học mới nhất

  • Chiến lược giao dịch Gold – Forex – Chứng khoán Việt Nam miễn phí
  • Bài học Gold – Forex – Chứng khoán miễn phí
  • Kinh nghiệm giao dịch được chia sẻ miễn phí

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN | FILE EXCEL QUẢN LÝ VỐN

0 comments… add one