Accrued Interest

Accrued Interest – Lãi Tích Lũy là một thuật ngữ được sử dụng để diễn tả một phương pháp kế toán dồn tích khi tiền lãi phải trả hoặc phải thu đã được ghi nhận, nhưng chưa được thanh toán hoặc thu nhận. Lãi tích lũy xuất hiện do sự khác biệt về thời gian của dòng tiền và hoạt động đánh giá các dòng tiền này.

Tiền lãi được tích lũy trên trái phiếu kể từ lần trả lãi cuối cùng gần nhất, nhưng không bao gồm ngày thanh toán.

GIẢI THÍCH

1. Ví dụ, khoản lãi tích lũy phải thu xuất hiện khi công ty kiếm được lãi từ khoản phải thu tồn đọng, nhưng chưa nhận được tiền. Một khoản vay từ việc bán hàng hóa cho khách hàng cũng được tính lãi vay. Nếu khoản vay được gia hạn vào ngày 1 tháng 10 và thời điểm công ty kết thúc cho vay là vào ngày 31 tháng 12, thì sẽ có hai tháng mà khoản lãi tích lũy phải thu được ghi nhận là lãi doanh thu trong báo cáo tài chính của công ty trong năm.

2. Tiền lãi tích lũy được cộng thêm vào giá hợp đồng trong giao dịch trái phiếu. Lãi tích lũy là số tiền kiếm được từ lần thanh toán lãi cuối cùng. Vì trái phiếu chưa hết hạn hoặc chưa đến hạn của khoản thanh toán tiếp theo, nên chủ sở hữu của trái phiếu chưa chính thức nhận được tiền. Nếu anh ta hoặc cô ta bán trái phiếu, tiền lãi tích lũy sẽ được thêm vào giá bán.

Cơ hội giao dịch và Bài  học mới nhất

  • Chiến lược giao dịch Gold – Forex – Chứng khoán Việt Nam miễn phí
  • Bài học Gold – Forex – Chứng khoán miễn phí
  • Kinh nghiệm giao dịch được chia sẻ miễn phí

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN | FILE EXCEL QUẢN LÝ VỐN

0 comments… add one