MỞ TÀI KHOẢN THỰC HÀNH PRICE ACTION

Average

Average là tình huống khi các cổ phiếu của một tổ chức phát hành được mua / bán liên tục dựa trên sự giảm giá hoặc tăng giá. Giá trung bình sẽ được xác định dựa trên mức giá vừa có thể bán hoặc mua.

SUBSCRIBE: FACEBOOK | TELEGRAM | YOUTUBE

Your email address will not be published. Required fields are marked *