[21:00] CHỦ NHẬT - LIVE PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG FOREX
Market Order - Market Execution
Market Order - Market Execution

Market Order

Market Order (Market Execution) – Lệnh thị trường là yêu cầu mua hoặc bán ngay lập tức tài sản tài chính theo giá thị trường mà nhà môi giới nhận được từ khách hàng.

Market Order - Market Execution
Market Order – Market Execution

SUBSCRIBE: FACEBOOK | TELEGRAM | YOUTUBE
ĐỪNG LỠ
NYSE (New York Stock Exchange)

TRADE BO NHỚ TẢI EBOOK LƯỚT SÓNG NHỊ PHÂN VỀ LUYỆN KỸ TRƯỚC NHÉ