MỞ TÀI KHOẢN THỰC HÀNH PRICE ACTION
Market Order - Market Execution
Market Order - Market Execution

Market Order

Market Order (Market Execution) – Lệnh thị trường là yêu cầu mua hoặc bán ngay lập tức tài sản tài chính theo giá thị trường mà nhà môi giới nhận được từ khách hàng.

Market Order - Market Execution
Market Order – Market Execution

Previous
Stop Out
Mở tài khoản IQ Option miễn phí