MỞ TÀI KHOẢN THỰC HÀNH PRICE ACTION

Net Asset

Net Asset là Tổng tài sản trừ đi tổng nợ của một cá nhân hay công ty

SUBSCRIBE: FACEBOOK | TELEGRAM | YOUTUBE

Your email address will not be published. Required fields are marked *