MỞ TÀI KHOẢN THỰC HÀNH PRICE ACTION

Strike Price

Strike Price là một mức giá cố định trong hợp đồng, tại đó người mua quyền chọn có thể mua (Call) hoặc bán (Put) cổ phần trong trường hợp quyền chọn được thực hiện thành công.Nguồn: “Strike Price”

SUBSCRIBE: FACEBOOK | TELEGRAM | YOUTUBE

Your email address will not be published. Required fields are marked *