XM Broker 2023 Promo tặng vàng khi giao dịch

Preschool

Trường mầm non Forex, tìm hiểu về Giao dịch tiền tệ, Giao dịch ngoại hối, dành cho người chưa biết gì về Forex. Là trường học giới thiệu cơ bản về thị trường Forex

Margin Level khi Floating P/L âm và thua lỗ 80% tài khoản có khả năng bị Margin Call

Margin Call là gì? Tải khoản thua lỗ bao nhiêu khi bị chạm Margin Call Level và bị Cuộc gọi ký quỹ?

Margin Call là khi tài khoản Margin Trading với Margin Level giảm xuống một mức cụ thể được quy định bởi Broker thì Broker sẽ gửi cho bạn một thông báo bằng Email, hoặc một cuộc điện thoại để báo cho bạn biết tài khoản của bạn đang gặp nguy hiểm. Bạn có thể sẽ cháy tài khoản nếu không tiến hành nạp thêm tiền để giữ các vị thế lệnh.

Used Margin và All Position Size

Used Margin là gì? Cách tính Tiền ký quỹ đã sử dụng và mối liên hệ với Stop Loss

Used Margin – Tiền ký quỹ đã sử dụng là tổng số tiền ký quỹ của các lệnh đang mở. Các lệnh chờ sẽ không phải ký quỹ và khi các lệnh chờ – Working Order được kích hoạt chuyển sang trạng thái Open Order thì tiền ký quỹ bắt buộc sẽ được tính và cộng thêm vào Used Margin.

Tập giao dịch Forex bằng tài khoản demo cho đến khi thành công

Tài khoản Forex Demo: 6 hướng dẫn để tự học và trở thành Trader chuyên nghiệp

Tài khoản Forex Demo là một tài khoản giao dịch ảo hỗ trợ nhà đầu tư tìm hiểu về thị trường Forex với đầy đủ các tính năng và tính chất của thị trường Forex thực tế. Nhà đầu tư được lựa chọn số vốn đầu tư ban đầu, sử  dụng nền tảng phân tích kỹ thuật, thực hiện các giao dịch, phân tích thông số tài khoản đầy đủ.

Các loại lệnh trong Forex: Ý nghĩa và cách sử dụng

Các loại lệnh trong Forex: Ý nghĩa và cách sử dụng

Các loại lệnh trong Forex bao gồm những lệnh nào? Ý nghĩa của từng loại lệnh trong Forex và cách sử dụng chính xác của các loại lệnh này áp dụng trong trường hợp nào? Buy Limit là gì? Sell Limit là gì? Buy Stop và Sell Stop là gì?

Lot là gì?

Lot là gì trong Forex

Lot là gì? Kích thước mỗi Lot là bao nhiêu? Nhà đầu tư được giao dịch tối đa bao nhiêu Lot? Lot và Leverage – đòn bẩy có liên quan thế nào với nhau?

Pip là gì?

Pip là gì trong Forex

Pip là gì? Trong Forex, Pip được tính như thế nào? Một Pip có giá trị bao nhiêu? Bài học tính toán giá trị của PIP sang các loại tiền tệ cụ thể trong Forex.

Scroll to Top