Facebook ID

Facebook ID: Lấy ID Fanpage và ID Profile

Lấy Facebook ID của Fanpage và ID của Profiles phục vụ cho mục đích quảng cáo, lọc thông tin người dùng.