Social

Social Meta Tags phải có cho Twitter, Google+, Facebook

Social Meta Tags phải có cho Twitter, Google+, Facebook, cách sử dụng và tối ưu các Social Meta Tags

Facebook ID: Lấy ID Fanpage và ID Profile

Lấy Facebook ID của Fanpage và ID của Profiles phục vụ cho mục đích quảng cáo, lọc thông tin người dùng.