TRADING INSIGHTS

wpDataChart with provided ID not found!
wpDataChart with provided ID not found!

ASSET INSIGHTS

wpDataChart with provided ID not found!
wpDataTable with provided ID not found!

TRADING HISTORY 2022

wpDataTable with provided ID not found!

Trading Insights là cách các Trader theo dõi, phân tích tài khoản giao dịch dựa trên lịch sử và Kết quả giao dịch để hiểu và làm chủ tài khoản giao dịch. Giúp nhà đầu tư hiểu về bản thân qua từng giao dịch

Asset Insights là thống kê chi tiết về:

 1. Các loại tài sản đang tham gia giao dịch.
 2. Tỷ lệ Long – Short.
 3. Tỷ lệ Win – Lose
 4. Lợi nhuận
 5. Thua lỗ

trên từng loại tài sản giúp tìm kiếm các thông tin như:

 1. Loại tài sản đang giao dịch nhiều nhất
 2. Loại tài sản đang gây thua lỗ nhiều nhất… ĐỂ TRÁNH (có thể sai xu hướng)
 3. Loại tài sản đang có lợi nhuận tốt nhất… ĐỂ TIẾP TỤC GIAO DỊCH (có thể đang đúng xu hướng)
 4. ….

Trading History là bảng danh mục các giao dịch được thực hiện toàn thời gian. Bảng lịch sử giao dịch giúp chúng ta theo dõi liệu chúng ta có bám kế hoạch giao dịch và thực hiện các điều chỉnh HỢP LÝ hay đang giao dịch một cách TUỲ TIỆN.

Trading History cũng giúp chúng ta biết:

 1. Nếu thua lỗ thì chúng ta MẤT BAO NHIÊU TIỀN
 2. Nếu có lợi nhuận thì chúng ta KIẾM ĐƯỢC BAO NHIÊU TIỀN.

Chúng ta có thể đánh giá như sau:

 • Thua lỗ > Lợi nhuận: Bạn có thể sẽ mất nhiều hơn được
 • Thua lỗ = Lợi nhuận: Không đảm bảo lợi nhuận bền vững
 • Thua lỗ < Lợi nhuận: Có tiềm năng kiếm được lợi nhuận bền vững