Chưa có nội dung được xuất bản cho khoá học này.

Đại học Forex Năm hay giúp nhà đầu tư thâm nhập Liên thị trường – Intermarket để tìm hiểu về cách phân lớp tài sản, Mối tương quan giữa các thị trường Ngoại hối, Trái phiếu, Hàng hoá, Crypto, Chứng khoán cơ sở. Đây là tiền đề của việc quản trị – phân tán danh mục đầu tư giúp giảm rủi ro tới mức tối thiểu.