Diễn đàn BABY FOREX thảo luận chiến lược FOREX HÀNG NGÀY

GBP/AUD ANALYSIS

Phân tích kỹ thuật GBP/AUD và các tin tức quan trọng phát hành trong ngày tác động đến GBP/AUD.

GBP/AUD Fundamental

Tin kinh tế GBP/AUD diễn ra trong ngày

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI TỶ GIÁ GBP/AUD

Các yếu tố Kinh tế - Chính Trị, và các Nhân vật có ảnh hưởng mạnh nhất tới biến động tỷ giá GBP/AUD

Các yếu tố tác động

làm GBP giảm

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG

làm GBP tăng

Các yếu tố tác động

làm AUD giảm

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG

làm AUD tăng

TRADE BO NHỚ TẢI EBOOK LƯỚT SÓNG NHỊ PHÂN VỀ LUYỆN KỸ TRƯỚC NHÉ