MỞ TÀI KHOẢN THỰC HÀNH PRICE ACTION

Bull nghĩa là nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư hành động theo niềm tin rằng thị trường và giá của một số công cụ tài chính nhất định (cặp tiền tệ, cổ phiếu, v.v.) sẽ tăng trưởng. Họ sẽ mở các lệnh mua (Long position).

SUBSCRIBE: FACEBOOK | TELEGRAM | YOUTUBE

Your email address will not be published. Required fields are marked *