[21:00] CHỦ NHẬT - LIVE PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG FOREX
Forex Account
Forex Account

Equity

Equity – Vốn chủ sở hữu là trạng thái vốn trên tài khoản vào thời điểm hiện tại. Equity bao gồm lợi nhuận và thua lỗ trên các lệnh mở tại thời điểm tính toán chỉ số này.

Forex Account
Forex Account

Công thức tính:

Equity = Balance + Credit + Floating Profit – Floating Loss.

SUBSCRIBE: FACEBOOK | TELEGRAM | YOUTUBE
ĐỪNG LỠ
Commission

TRADE BO NHỚ TẢI EBOOK LƯỚT SÓNG NHỊ PHÂN VỀ LUYỆN KỸ TRƯỚC NHÉ