MỞ TÀI KHOẢN THỰC HÀNH PRICE ACTION
Forex Account
Forex Account

Free Margin

Free Margin – Số Dư ký quỹ là số tiền nằm trong tài khoản giao dịch mà chưa sử dụng để thế chấp trong các giao dịch trên thị trường tài chính. Có thể được sử dụng để thực hiện bất kỳ giao dịch như là rút tiền hoặc mở các lệnh mới.

Công thức tính:

Free Margin = Equity – Margin.

Forex Account
Forex Account

SUBSCRIBE: FACEBOOK | TELEGRAM | YOUTUBE

Your email address will not be published. Required fields are marked *