Phân Tích Kỹ Thuật ETHUSD ngày 04-04-2021: Harmonic Cypher

Ethereum – ETHUSD ngày 04-04-2021: Dark Cloud Cover ngay tại Fibo Extension 127.2%

Ethereum – ETHUSD ngày 04-04-2021: Dark Cloud Cover ngay tại Fibo Extension 127.2%. Cơ hội giao dịch với R:R = 1:3.99