Tạo File Excel tự động theo dõi danh mục đầu tư: #2 – Bảng tổng quan

Trong bài thứ 2 chuyên đề Tạo File Excel tự động theo dõi danh mục đầu tư, chúng ta cần tạo Bảng tổng quan để theo dõi dữ liệu.

Bảng tổng quan này sẽ hiển thị dữ liệu Giá trị tài sản theo từng loại tài sản và Biểu đồ dạng cột để chúng ta biết đang lời hay lỗ.

Chúng ta cần làm bảng tổng quan trước và sẽ thiết lập để nó tự động cập nhật dữ liệu sau khi chúng ta làm các bảng thành phần chi tiết.

Bố cục bảng tổng quan

Bảng theo dõi tài sản đầu tư tự động trên Excel
Bảng theo dõi tài sản đầu tư tự động trên Excel

Bố cục bảng tổng quan sẽ gồm một Bảng dữ liệu, Biểu đồ tỷ trọng tài sản và một biểu đồ kỹ thuật.

Bảng dữ liệu trong bảng tổng quan sẽ giúp chúng ta theo dõi nhanh kết quả đầu tư thay vì các con số rườm rà. Bảng dữ liệu này sẽ là đầu vào để chúng ta có thành phần thứ 2

Biểu đồ phân bổ tài sản giúp chúng ta nhìn trực quan hơn mỗi mảng tài sản đang lớn thế nào trong một chiếc bánh Donut :D. Biểu đồ này được thêm bằng cách chọn dữ liệu Cột TÀI SẢN và Cột HIỆN TẠI (%) và định dạng là Biểu đồ dạng DONUT, không có màu nền

Biểu đồ theo dõi vốn và giá trị thị trường giúp chúng ta nhìn thấy ngay mức độ Lãi – Lỗ nghiêm trọng thế nào. Nếu Biểu đồ giá thị trường chỉ = 50% so với giá vốn, bạn sẽ thấy bạn đang sai thế nào trong đầu tư. Biểu đồ này được thêm bằng cách chọn dữ liệu của 3 cột: TÀI SẢN – VỐN – GIÁ THỊ TRƯỜNG. Định dạng là Cột 3D, không có màu nền.

Bảng tổng quan theo dõi tài sản tự động ba thành phần
Bảng tổng quan theo dõi tài sản tự động ba thành phần

Từ ngữ trong bảng dữ liệu

Tài sản: Phân lớp tài sản đầu tư mà bạn đang tham gia, dự định tham gia trong tương lai.

Xem Cách Chia tỷ trọng tài sản

Vốn ban đầu: Là số vốn bạn đã bỏ ra để đầu tư bao gồm Giá mua vào, Chi phí, Thuế… nếu có.

Hiện tại (%): Là tỷ trọng của Vốn so với Tổng vốn đầu tư. Con số này giúp bạn biết bạn có đang phân bổ qua mức so với mục tiêu kỳ vọng không.

Mục tiêu (%): Là tỷ trọng mục tiêu bạn muốn phân bổ cho từng loại tài sản.

Mục tiêu (đ): Là số tiền dựa trên tỷ trọng mục tiêu so với tổng vốn mà bạn muốn phân bổ cho lớp tài sản đó.

Giá thị trường: Là giá trị thị trường hiện tại cập nhật realtime mà chúng ta xem xét sau này.

P/L: Số tiền lợi nhuận hoặc thua lỗ thực tế được tính bằng cách lấy Giá trị thị trường – Vốn đầu tư ban đầu.

P/L (%): Tỷ lệ thua lỗ hoặc lợi nhuận được tính bằng cách lấy P/L chia cho Vốn đầu tư ban đầu.

Bài tiếp theo, chúng ta sẽ tạo Bảng theo dõi Lưu Chuyển tiền mặt và sẽ có thành phần đầu tiên: TIỀN MẶT

Nội dung bài viết

Kết quả giao dịch tháng này

  • LOSS -188.40 $

    Tổng thua lỗ các giao dịch tháng này

  • GAIN 214.13 $

    Tổng lợi nhuận các giao dịch tháng này

  • PROFIT 25.73 $

    Kết quả Lợi nhuận + Thua lỗ tháng này

Nhận phân tích qua email

1325 nhà đầu tư đã đăng ký nhận email mỗi tuần!