Tạo File Excel theo dõi danh mục đầu tư tự động

Tạo File Excel tự động theo dõi danh mục đầu tư tài chính: #1 – Phân loại tài sản

Phân loại tài sản đầu tư và ý tưởng phân bổ tỷ trọng tài sản đầu tư tài chính dài hạn