XM Broker Promo tháng 12-2023
Home » Trái phiếu

Trái phiếu

Trái phiếu chính phủ - Government Bonds

Trái phiếu (Bond) là gì?

Trái phiếu về bản chất là một khoản vay có kỳ hạn, trong đó người mua trái phiếu (trái chủ – bondholder) cho bên phát hành trái phiếu (bond issuer) vay. Ba nhóm trái phiếu chính: Corporate bond, Treasury bond, Government bond.

Scroll to Top