About me!

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Thà phải tìm hiểu sự thật suốt đêm còn hơn nghi ngờ nó suốt đời
<p>Friedrich Engels</p>