Binh pháp Tôn Tử trong Trade - Tô Triều

Binh pháp Tôn Tử trong Trade – Kế Trade

Áp dụng Binh Pháp Tôn Tử vào giao dịch Forex để tự rèn luyện bản thân thành Chiến binh Trader Bất tử. Phần thứ nhất: Kế Trade