BABY emarsc trading system

Trang cập nhật tín hiệu giao dịch Forex từ hệ thống BABY EMARSC Trading System!

Các thông tin trên trang này đang trong quá trình BACKTEST và không thể được coi là tín hiệu giao dịch trên tài khoản thật.

  • Broker: Exness
  • ID MT4: 6779422
  • Server: Exness-Trial
  • Investor Password: vPuSmHt5

Mở tài khoản Exness

Giao dịch đang thực hiện

Open Date Symbol Action Lots Open Price TP SL Profit (USD) Pips Swap (USD)
10.30.2020 06:01 BTCUSD Sell 0.10 13219 12755.19 13486 1.08 11.0 0
10.30.2020 06:01 BTCUSD Sell 0.10 13229 12303.18 13486 2.11 21.0 0
10.30.2020 06:02 BTCUSD Sell 0.10 13222 11969 13486 1.33 14.0 0
            Total: $4.52 46.00 $0.00

Giao dịch đang chờ

Kết quả giao dịch

Open Date Close date Symbol Action Lots SL TP Open Price Close Price Pips Profit (USD)
10.28.2020 11:02 10.29.2020 16:28 BTCUSD Sell 0.10 13569.00000 12869.00000 13530.00000 13569.00000 -39.0 -3.86
10.28.2020 11:01 10.28.2020 12:40 BTCUSD Sell 0.10 13569.00000 13173.00000 13531.00000 13173.00000 358.0 35.77
10.28.2020 11:01 10.28.2020 12:00 BTCUSD Sell 0.10 13670.00000 13306.00000 13510.00000 13306.00000 204.0 20.37
10.19.2020 08:02 10.27.2020 09:42 GBPJPY Buy 0.03 136.15000 138.47000 136.73600 136.15000 -58.6 -17.03
10.19.2020 08:02 10.27.2020 09:42 GBPJPY Buy 0.03 136.15000 137.89000 136.73800 136.15000 -58.8 -17.09
10.19.2020 08:01 10.21.2020 13:57 GBPJPY Buy 0.03 136.15000 137.32000 136.72600 137.32000 59.4 17.05
10.19.2020 00:12 10.21.2020 12:58 CADJPY Buy 0.03 79.77000 80.79000 80.03300 79.77000 -26.3 -7.54
10.19.2020 00:12 10.21.2020 12:58 CADJPY Buy 0.03 79.77000 80.52000 80.04400 79.77000 -27.4 -7.86
10.19.2020 00:11 10.20.2020 14:25 CADJPY Buy 0.03 79.77000 80.32000 80.04400 80.32000 27.6 7.84
10.20.2020 10:01 10.20.2020 12:04 XAUUSD Buy 0.03 1901.92800 1911.24200 1906.53000 1901.93000 -460.0 -13.80
10.20.2020 10:02 10.20.2020 12:04 XAUUSD Buy 0.03 1901.92800 1919.85500 1906.67000 1901.93000 -474.0 -14.22
10.20.2020 10:02 10.20.2020 12:04 XAUUSD Buy 0.03 1901.92800 1915.39800 1906.79000 1901.93000 -486.0 -14.60
10.19.2020 04:19 10.19.2020 07:39 BTCUSD Sell 0.10 11469.00000 11376.89000 11435.00000 11469.00000 -34.0 -3.42
10.19.2020 04:19 10.19.2020 07:39 BTCUSD Sell 0.10 11469.00000 10969.00000 11435.00000 11469.00000 -34.0 -3.45
10.19.2020 04:19 10.19.2020 07:39 BTCUSD Sell 0.10 11469.00000 11334.96000 11434.00000 11469.00000 -35.0 -3.55
10.16.2020 05:02 10.16.2020 05:07 BTCUSD Sell 0.10 11352.00000 10969.00000 11280.00000 11356.00000 -76.0 -7.59
10.16.2020 05:01 10.16.2020 05:07 BTCUSD Sell 0.10 11352.00000 1105.44000 11277.00000 11356.00000 -79.0 -7.93
10.16.2020 05:01 10.16.2020 05:07 BTCUSD Sell 0.10 11352.00000 11194.45000 11274.00000 11356.00000 -82.0 -8.25
10.15.2020 09:01 10.15.2020 12:24 BTCUSD Sell 0.10 11388.96000 11249.00000 11344.00000 11392.00000 -48.0 -4.77
10.15.2020 09:01 10.15.2020 12:24 BTCUSD Sell 0.10 11388.96000 10969.00000 11340.00000 11392.00000 -52.0 -5.20
10.15.2020 09:00 10.15.2020 09:45 BTCUSD Sell 0.10 11388.96000 11289.00000 11342.00000 11289.00000 53.0 5.34
10.14.2020 04:04 10.14.2020 08:08 BTCUSD Sell 0.10 11449.36000 11121.00000 11386.00000 11449.00000 -63.0 -6.35
10.14.2020 04:02 10.14.2020 08:08 BTCUSD Sell 0.10 11449.36000 11320.56000 11379.00000 11449.00000 -70.0 -7.01
10.14.2020 04:03 10.14.2020 08:08 BTCUSD Sell 0.10 11449.36000 11252.00000 11378.00000 11449.00000 -71.0 -7.15
10.13.2020 16:03 10.14.2020 07:12 GBPJPY Sell 0.03 136.96000 135.80800 136.87900 135.80800 107.1 30.46
10.13.2020 16:02 10.14.2020 01:20 GBPJPY Sell 0.03 136.96000 136.16900 136.86600 136.16900 69.7 19.84
10.13.2020 16:02 10.13.2020 17:58 GBPJPY Sell 0.03 137.25100 136.49000 136.86200 136.49000 37.2 10.57
10.13.2020 04:03 10.13.2020 10:30 BTCUSD Sell 0.10 11546.34000 11219.19000 11481.00000 11546.00000 -65.0 -6.56
10.13.2020 04:03 10.13.2020 10:30 BTCUSD Sell 0.10 11546.34000 11300.98000 11478.00000 11546.00000 -68.0 -6.83
10.13.2020 04:02 10.13.2020 10:30 BTCUSD Sell 0.10 11546.34000 11382.76000 11468.00000 11546.00000 -78.0 -7.79
10.12.2020 16:01 10.13.2020 08:17 GBPAUD Buy 0.03 1.81290 1.82287 1.81218 1.81290 7.2 1.49
10.12.2020 16:02 10.13.2020 08:17 GBPAUD Buy 0.03 1.81290 1.82810 1.81220 1.81290 7.0 1.45
10.12.2020 16:01 10.13.2020 00:29 GBPAUD Buy 0.03 1.80700 1.81760 1.81240 1.81760 52.0 11.20
10.12.2020 10:02 10.12.2020 10:42 BTCUSD Sell 0.03 11407.65000 11212.58000 11362.00000 11208.00000 154.0 4.62
10.12.2020 10:01 10.12.2020 10:42 BTCUSD Sell 0.03 11407.65000 11261.35000 11367.00000 11261.00000 106.0 3.17
10.12.2020 10:01 10.12.2020 10:42 BTCUSD Sell 0.03 11407.65000 11310.11000 11364.00000 11310.00000 54.0 1.61
10.07.2020 00:01 10.07.2020 06:17 CADJPY Sell 0.03 79.49000 78.89000 79.28800 79.49000 -20.2 -5.73
10.07.2020 00:01 10.07.2020 06:17 CADJPY Sell 0.03 79.49000 78.69000 79.28500 79.49000 -20.5 -5.81
10.07.2020 00:01 10.07.2020 06:17 CADJPY Sell 0.03 79.49000 79.10000 79.28200 79.49000 -20.8 -5.90
10.06.2020 08:02 10.06.2020 09:47 BTCUSD Sell 0.10 10755.50000 10608.77000 10719.00000 10756.00000 -37.0 -3.68
10.06.2020 08:02 10.06.2020 09:47 BTCUSD Sell 0.10 10755.50000 10645.45000 10715.00000 10756.00000 -41.0 -4.05
10.06.2020 08:01 10.06.2020 09:47 BTCUSD Sell 0.10 10755.50000 10682.14000 10710.00000 10756.00000 -46.0 -4.55
10.05.2020 01:47 10.05.2020 14:19 USOIL Buy 0.03 38.05000 39.22300 37.86000 39.22000 136.0 40.80
10.05.2020 01:46 10.05.2020 10:00 USOIL Buy 0.03 37.96000 38.78300 37.86000 38.78000 92.0 27.69
10.05.2020 01:46 10.05.2020 09:23 USOIL Buy 0.03 37.46500 38.34400 37.84000 38.34000 50.0 15.00
10.02.2020 12:04 10.05.2020 06:59 GBPAUD Buy 0.03 1.80013 1.83033 1.80559 1.80013 -54.6 -11.82
10.02.2020 12:03 10.05.2020 06:59 GBPAUD Buy 0.03 1.80013 1.82278 1.80574 1.80013 -56.1 -12.15
10.02.2020 12:03 10.05.2020 06:59 GBPAUD Buy 0.03 1.80013 1.81523 1.80581 1.80013 -56.8 -12.30
10.02.2020 12:01 10.02.2020 16:16 CADJPY Sell 0.03 79.22000 78.50400 78.99200 79.22000 -22.8 -6.50
10.02.2020 12:01 10.02.2020 16:16 CADJPY Sell 0.03 79.22000 78.74000 78.99200 79.22000 -22.8 -6.50
10.02.2020 12:02 10.02.2020 16:16 CADJPY Sell 0.03 79.22000 78.26200 78.98800 79.22000 -23.2 -6.61
10.02.2020 07:16 10.02.2020 08:50 XAUUSD Buy 0.03 1906.21100 1919.04300 1912.62000 1906.21100 -640.9 -19.23
10.02.2020 07:16 10.02.2020 08:50 XAUUSD Buy 0.03 1906.21100 1931.87500 1912.62600 1906.21100 -641.5 -19.25
10.02.2020 07:01 10.02.2020 08:50 XAUUSD Buy 0.03 1906.21100 1925.45900 1914.50500 1906.21100 -829.4 -24.89
10.01.2020 16:02 10.01.2020 16:45 BTCUSD Sell 0.10 10717.00000 10469.96000 10693.68000 10469.96000 223.7 22.37
10.01.2020 16:02 10.01.2020 16:16 BTCUSD Sell 0.10 10775.28000 10544.06000 10700.43000 10544.06000 156.4 15.63
10.01.2020 16:01 10.01.2020 16:16 BTCUSD Sell 0.10 10775.28000 10601.89000 10689.34000 10601.89000 87.5 8.74
09.30.2020 15:02 09.30.2020 17:08 XAUUSD Buy 0.03 1890.96000 1906.24400 1891.96000 1890.96000 -100.0 -3.00
09.30.2020 15:03 09.30.2020 17:08 XAUUSD Buy 0.03 1890.96000 1913.34000 1893.04700 1890.96000 -208.7 -6.26
09.30.2020 15:01 09.30.2020 15:13 XAUUSD Buy 0.03 1884.95000 1899.14000 1892.09600 1899.14000 704.4 21.13
09.29.2020 00:02 09.30.2020 15:06 USDCHF Sell 0.03 0.92900 0.91817 0.92373 0.91817 55.6 18.02
09.30.2020 06:07 09.30.2020 13:32 BTCUSD Sell 0.05 10763.56000 10587.83000 10716.81000 10766.25000 -49.4 -2.47
09.30.2020 06:06 09.30.2020 13:32 BTCUSD Sell 0.05 10763.56000 10646.40000 10716.84000 10766.25000 -49.4 -2.47
09.30.2020 06:07 09.30.2020 13:32 BTCUSD Sell 0.05 10763.56000 10529.25000 10706.55000 10766.25000 -59.7 -2.98
09.29.2020 00:02 09.29.2020 14:01 USDCHF Sell 0.03 0.92370 0.92005 0.92381 0.92005 37.6 12.26
09.29.2020 00:01 09.29.2020 11:01 USDCHF Sell 0.03 0.92570 0.92190 0.92379 0.92190 18.9 6.15
09.29.2020 00:06 09.29.2020 09:07 BTCUSD Sell 0.03 10763.37000 10565.23000 10710.89000 10763.37000 -52.5 -1.57
09.29.2020 00:06 09.29.2020 09:07 BTCUSD Sell 0.03 10763.37000 10499.18000 10708.57000 10763.37000 -54.8 -1.64
09.29.2020 00:05 09.29.2020 09:07 BTCUSD Sell 0.03 10763.00000 10631.27000 10696.36000 10763.00000 -66.6 -2.00
09.28.2020 11:02 09.28.2020 13:26 USOIL Buy 0.03 40.33700 40.92700 40.55800 40.33700 -22.1 -6.63
09.28.2020 11:02 09.28.2020 13:26 USOIL Buy 0.03 40.33700 41.12400 40.57900 40.33700 -24.2 -7.26
09.28.2020 11:02 09.28.2020 12:56 USOIL Buy 0.03 40.33700 40.73100 40.59800 40.73100 13.3 3.99
09.28.2020 04:02 09.28.2020 10:54 GBPUSD Buy 0.03 1.27690 1.29128 1.27750 1.29128 137.8 41.34
09.28.2020 04:02 09.28.2020 10:05 GBPUSD Buy 0.03 1.27690 1.28659 1.27751 1.28659 90.8 27.24
09.28.2020 04:01 09.28.2020 08:31 GBPUSD Buy 0.03 1.27249 1.28189 1.27753 1.28189 43.6 13.08
09.25.2020 11:01 09.25.2020 18:16 XAUUSD Sell 0.03 1866.28600 1849.05600 1857.44900 1866.28600 -883.7 -26.51
09.25.2020 11:04 09.25.2020 18:16 XAUUSD Sell 0.03 1866.28600 1842.84900 1855.35100 1866.28600 -1093.5 -32.81
09.25.2020 09:04 09.25.2020 11:04 EURUSD Sell 0.03 1.16468 1.16326 1.16538 1.16326 21.2 6.36
09.25.2020 09:04 09.25.2020 10:34 EURUSD Sell 0.03 1.16530 1.16196 1.16535 1.16530 0.5 0.15
09.25.2020 08:28 09.25.2020 09:43 GBPUSD Buy 0.03 1.27350 1.29310 1.27730 1.27350 -38.0 -11.40
09.25.2020 08:27 09.25.2020 09:43 GBPUSD Buy 0.03 1.27350 1.28824 1.27736 1.27350 -38.6 -11.58
09.25.2020 08:27 09.25.2020 09:43 GBPUSD Buy 0.03 1.27350 1.28332 1.27765 1.27350 -41.5 -12.45
09.25.2020 09:03 09.25.2020 09:42 EURUSD Sell 0.01 1.16670 1.16410 1.16534 1.16410 12.4 1.24
09.25.2020 08:22 09.25.2020 08:28 USDCHF Sell 0.03 0.92606 0.92215 0.92535 0.92606 -7.1 -2.30
09.25.2020 08:21 09.25.2020 08:28 USDCHF Sell 0.03 0.92606 0.92342 0.92525 0.92606 -8.1 -2.62
09.25.2020 08:21 09.25.2020 08:28 USDCHF Sell 0.03 0.92606 0.92430 0.92522 0.92606 -8.4 -2.72
09.25.2020 05:02 09.25.2020 07:53 USDJPY Sell 0.03 105.39600 105.16100 105.39000 105.39600 -0.6 -0.17
09.25.2020 05:02 09.25.2020 07:53 USDJPY Sell 0.03 105.39600 105.23600 105.39000 105.39600 -0.6 -0.17
09.25.2020 05:02 09.25.2020 06:09 USDJPY Sell 0.03 105.46000 105.31000 105.39000 105.31000 8.0 2.28
09.25.2020 01:22 09.25.2020 03:39 USDJPY Buy 0.03 105.41700 105.77800 105.47500 105.41700 -5.8 -1.65
09.25.2020 01:21 09.25.2020 03:39 USDJPY Buy 0.03 105.41700 105.59700 105.47600 105.41700 -5.9 -1.68
09.25.2020 01:22 09.25.2020 03:39 USDJPY Buy 0.03 105.41700 105.68800 105.47700 105.41700 -6.0 -1.71
09.24.2020 18:38 09.24.2020 18:56 XAUUSD Buy 0.01 1862.83000 1879.47000 1868.94000 1862.83000 -611.0 -6.11
09.24.2020 18:24 Deposit 10000.00

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ TÍN HIỆU FOREX

Tín hiệu Forex là gì?

Tín hiệu Forex là các lệnh giao dịch Forex bao gồm đầy đủ Entry – Stop Loss – Take Profit mà các Trader có thể xem trực tiếp để tham khảo.

Tại sao các tín hiệu thường xuất hiện ba lệnh giao dịch?

Để quản lý lệnh giao dịch Forex hiệu quả và giảm rủi ro, Tôi thường chia khối lượng giao dịch làm ba phần theo phương pháp quản lý lệnh Forex mà bạn có thể tham khảo tại đây.

Các tín hiệu giao dịch được lấy nguồn từ đâu?

Các tín hiệu giao dịch Forex được cung cấp tại trang tín hiệu Forex miễn phí được truy xuất trực tiếp từ tài khoản MetaTrader 4 Demo mà tôi thiết lập trên VPS FOREX.

Có nên khớp lệnh trên tài khoản thực không?

Tôi không khuyến khích bạn coi các tín hiệu Forex miễn phí trên Website này như là tín hiệu giao dịch thực sự. Nó được sử dụng để hỗ trợ các bạn theo dõi tiến trình giao dịch như một Trader thực sự trên con đường TỰ HỌC FOREX của chính bạn.

Signal được phát đi (nếu có) có bao gồm quản trị rủi ro không?

Có! Tín hiệu giao dịch do hệ thống BABY EMARSC phát đi đều bao gồm đầy đủ Stop Loss, Take Profit, số Pips được – mất, số tiền được – mất chi tiết.

Tôi có thể góp ý và thảo luận về hệ thống BABY EMARSC không?

Có! Tô rất vinh hạnh được đồng hành và thảo luận với bạn để hoàn thiện hệ thống BABY EMARSC. Bạn có thể tham gia nhóm Telegram: https://trieu.to/tg

Mọi thảo luận và đóng góp của bạn sẽ giúp Tôi – Bạn và mọi người nhìn nhận được nhiều góc độ của vấn đề. Sau đó hoàn thiện và nâng cao kỹ năng giao dịch cá nhân, hoàn thiện hệ thống giao dịch!

Tôi có thể nhận được tín hiệu từ hệ thống BABY EMARSC nhanh nhất qua kênh nào?

Mời bạn truy cập kênh trải nghiệm BABY EMARSC trên Telegram tại đây: https://t.me/emarcs

Ngay khi tín hiệu xuất hiện, Hệ thống sẽ gửi ngay lập tức tới Telegram mà không có độ trễ!