Ví dụ dòng tiền Ordinary Annuity

Annuity – Dòng Niên Kim là gì? Các loại Niên kim và cách tính giá trị hiện tại, tương lai của Dòng Niên Kim

Annuity – Dòng Niên Kim, dòng chảy của tiền và cách hiểu chính xác về giá trị của Tiền ở hiện tại và trong tương lai. Cách xác định giá trị hiện tại và tương lai của Ordinary Annuity và Annuity Due