XM Broker 2023 Promo tặng vàng khi giao dịch

Tự học Forex

Margin Level khi Floating P/L âm và thua lỗ 80% tài khoản có khả năng bị Margin Call

Margin Call là gì? Tải khoản thua lỗ bao nhiêu khi bị chạm Margin Call Level và bị Cuộc gọi ký quỹ?

Margin Call là khi tài khoản Margin Trading với Margin Level giảm xuống một mức cụ thể được quy định bởi Broker thì Broker sẽ gửi cho bạn một thông báo bằng Email, hoặc một cuộc điện thoại để báo cho bạn biết tài khoản của bạn đang gặp nguy hiểm. Bạn có thể sẽ cháy tài khoản nếu không tiến hành nạp thêm tiền để giữ các vị thế lệnh.

Scroll to Top