XM Broker 2023 Promo tặng vàng khi giao dịch

Thị trường Forex

Used Margin và All Position Size

Used Margin là gì? Cách tính Tiền ký quỹ đã sử dụng và mối liên hệ với Stop Loss

Used Margin – Tiền ký quỹ đã sử dụng là tổng số tiền ký quỹ của các lệnh đang mở. Các lệnh chờ sẽ không phải ký quỹ và khi các lệnh chờ – Working Order được kích hoạt chuyển sang trạng thái Open Order thì tiền ký quỹ bắt buộc sẽ được tính và cộng thêm vào Used Margin.

Scroll to Top