XM Broker 2023 Promo tặng vàng khi giao dịch

Margin Trading

Margin Trading – Giao dịch ký quỹ trong Forex, CFDs, Stock (Chứng khoán Hoa Kỳ, Anh, Châu Âu, Hong Kong) và hàng hoá phái sinh từ A-Z.

Margin Level khi Floating P/L âm và thua lỗ 80% tài khoản có khả năng bị Margin Call

Margin Call là gì? Tải khoản thua lỗ bao nhiêu khi bị chạm Margin Call Level và bị Cuộc gọi ký quỹ?

Margin Call là khi tài khoản Margin Trading với Margin Level giảm xuống một mức cụ thể được quy định bởi Broker thì Broker sẽ gửi cho bạn một thông báo bằng Email, hoặc một cuộc điện thoại để báo cho bạn biết tài khoản của bạn đang gặp nguy hiểm. Bạn có thể sẽ cháy tài khoản nếu không tiến hành nạp thêm tiền để giữ các vị thế lệnh.

Used Margin và All Position Size

Used Margin là gì? Cách tính Tiền ký quỹ đã sử dụng và mối liên hệ với Stop Loss

Used Margin – Tiền ký quỹ đã sử dụng là tổng số tiền ký quỹ của các lệnh đang mở. Các lệnh chờ sẽ không phải ký quỹ và khi các lệnh chờ – Working Order được kích hoạt chuyển sang trạng thái Open Order thì tiền ký quỹ bắt buộc sẽ được tính và cộng thêm vào Used Margin.

Scroll to Top